Общи условия

Общи условия за покупко - продажба през електронен магазин www.kombiniranimasi.com в сила от 26.12.2017г

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на УКАЗАТЕЛИТЕ. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между УКАЗАТЕЛИТЕ и Клиента.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
а/ УКАЗАТЕЛИТЕ е търговско дружество с наименование „Указателите” ЕООД, ЕИК: 202638060 със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Радецки ” № 6, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазина: www.kombiniranimasi.com, тел.:
0887252291.
б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.kombiniranimasi.com.
д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 УКАЗАТЕЛИТЕ предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. 
1.2 Договорът за продажба между УКАЗАТЕЛИТЕ и Клиента се счита за сключен от момента на на заплащане на авансовата сума.

II. ПОРЪЧКА
2. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.

При успешно приключване на поръчката, служител на УКАЗАТЕЛИТЕ ще се свърже с Клиента по предоставения
имейл, като ще потвърди за кога може да бъде изпълнена поръчката. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки за технически характеристики, е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като УКАЗАТЕЛИТЕ не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация предoставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.

III. Цени 
3. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, УКАЗАТЕЛИТЕ си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси.

IV. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА 
4. Всяка заявка за покупка от УКАЗАТЕЛИТЕ през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
5. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www.kombiniranimasi.com. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти. 
6. УКАЗАТЕЛИТЕ не гарантира възможността за производство на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със материалите за заявената за закупуване стока, УКАЗАТЕЛИТЕ се задължава да уведоми клиента и в най-кратък срок да възстанови направеното заплащане.
7. За неналичните
материали, УКАЗАТЕЛИТЕ посочва срок на доставка различен от този по раздел V “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок от УКАЗАТЕЛИТЕ е ориентировъчен , а не фиксиран.
8. В случай, че материалите за изработка на поръчаните от Клиента стоки са налични УКАЗАТЕЛИТЕ следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.
9. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „
Прочел съм и съм съгласен с Общи условия” за покупко – продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента. По същият начин с отбелязване на отметка в полето „Запознат съм с допълнителната информация предоставена от Търговеца”, Клиентът преди да направи поръчка ще се запознае със задължителната информация по чл.47 от ЗЗП.
10. Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.
11. Следваща стъпка е да се посочи точен адрес за доставка.
12. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:
а/ чрез превод по банков път
б/ чрез превод с куриерска фирма
в/ плащане с
PayPal
г/ ако при плащането е избрано да бъде платена 50% от стойността на стоката, останалите 50% могат да се платят с наложен платеж при доставка с куриер

V. ДОСТАВКА 
13.1. В случай, че
материалите за заявената стока са налични, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 30 /тридесет/ работни дни, но не повече от 40 /четиридесет/ календарни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия. 
13.2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена изцяло или частично. 
14. Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ и е за сметка на УКАЗАТЕЛИТЕ. 
15. Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на УКАЗАТЕЛИТЕ /или на куриера/, а за получателя на стоката. 
16. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката. 
17. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. 
18. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за УКАЗАТЕЛИТЕ не възниква задължение за нейното изпълнение. 
19. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане и не направи такова плащане, то за УКАЗАТЕЛИТЕ не възниква задължение за доставка на заявената стока. 
20. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за УКАЗАТЕЛИТЕ не възниква задължение за предаване на стоката. 

VI. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА 
21. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. 
22. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, УКАЗАТЕЛИТЕ се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява. 
23. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложния платеж посочен в товарителницата на пратката. 

VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
24. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включени данъци и са обявени в електронния магазин. 
25.1. Цената на транспорта в България се заплаща от УКАЗАТЕЛИТЕ. 
25.2. Клиентът не заплаща транспорт в България.
25.3. Уговореният транспорт извън България за сметка на Купувача следва да се посочи изрично в издадената сметка, фактура и други документи. 
25.4. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.
25.5. При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер на 50% от стойността на стоката. УКАЗАТЕЛИТЕ си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.
25.6. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, УКАЗАТЕЛИТЕ има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното. 
25.7. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите. 
25.8. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева. 

VIII. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ 
26. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: гр. Троян, ул. „Радецки” № 6, Телефон за връзка 0887252291, имейл: kombiniranimasi@abv.bg 
27. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци.
28. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
29. УКАЗАТЕЛИТЕ полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 0887252291 
30. Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най – външните габарити. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите. 
31. УКАЗАТЕЛИТЕ не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на УКАЗАТЕЛИТЕ. 
32. УКАЗАТЕЛИТЕ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. УКАЗАТЕЛИТЕ гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от УКАЗАТЕЛИТЕ за целите на изпълнение на договора за покупко - продажба и доставка на поръчани стоки.
33. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. УКАЗАТЕЛИТЕ си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.kombiniranimasi.com, заедно със съобщение за промените.

За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.